High Performance Leadership

การมีภาวะผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพเป็นหัวใจสำคัญต่อการนำมาซึ่งการเจริญเติบโตหรือล้มเหลวขององค์การ ผู้นำในองค์การต้องมีทักษะและความรู้ที่เชี่ยวชาญ คุณลักษณะที่จำเป็น เป็นผู้นำมืออาชีพ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ มีวุฒิภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจแก่ทีมงานและผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดี จัดการกับปัญหา มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นผู้นำความคิดริเริ่มใหม่  สร้างศรัทธา สามารถนำสิ่งที่ตนเองเป็นและได้รับมอบหมายมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น

เป็นนักสื่อสารชั้นยอด มีเสน่ห์และบุคลิกที่น่าประทับใจ สำคัญคือ สามารถสร้างผู้นำขึ้นมาทดแทนได้

 

ผู้นำยุคใหม่ตัวต้องใช่ ใจต้องพร้อม เป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูป เป็นผู้ที่ทำให้เป้าหมายหลักองค์กรเป็นจริง เป็นโค้ชที่ช่วยทีม กระตุ้น กระตือรือร้นและนำพาคนอื่นไปสู่ความ

เป็นเลิศ ทำงานโดยใช้ศักยภาพความสามารถจิตใจที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย สื่อสารได้มีประสิทธิภาพ บุคลิกดีและมีเสน่ห์ และสามารถสร้างบรรยากาศให้คนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดผลลัพธ์

เพราะอะไรคุณควรเข้าหลักสูตรนี้

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพผู้บริหาร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนา 8 หลักการ ( 2 วัน )

เนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติม

ประเมินผลหลังเรียนรู้ 1 เดือน ( 3 ชม. )  Group Coaching เน้นการถามและตอบในแต่ละท่าน และเรียนรู้สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุง 

รูปแบบการเรียนรู้ 

เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม ผ่านการทำ Work Shop กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ สนุกแบบได้สาระสำคัญ กรณีตัวอย่างจริงต่างๆ และการประเมินผลหลังจากเรียนรู้ไปประมาณ 1 เดือน

1. เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ

 

ผู้นำ 5 ระดับ ผู้เรียนอยู่ระดับไหน และทำอย่างไรจึงสามารถพัฒนาขึ้นไประดับสูงสุดได้ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง , อะไรคืออุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งไว้ตอนนี้ที่ยังไม่สามารถทำให้เป็นผู้นำในระดับที่องค์กรต้องการ ปลดล็อคอย่างไร, รับรู้ถึงความคาดหวังและตอบสนองให้ได้, ความคิดและความเชื่อของตนเองอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับ องค์กร งานที่ทำและคนที่ทำงานด้วย

 

2. ทักษะใหม่ๆอะไร ความรู้และศักยภาพใดบ้างที่ผู้นำที่ทรงพลังต้องพัฒนาและสร้างความสุข

ผู้เรียนจะค้นพบว่า ทักษะที่สำคัญอะไรที่ตนเองต้องพัฒนา คุณสมบัติอะไรที่ต้องมี ปรับปรุง แก้ไข , อะไรคือสิ่งที่ทำ ไม่ทำ อะไรสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านไหนของตนเองและเทคนิค 4 หลักการการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด

 

3. ผู้นำจะต้องทำอย่างไรจึงชนะใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน

ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเอง ความแตกต่างด้านพฤติกรรม อุปนิสัย ความคิด , ปรับตนเองให้เข้ากับความแตกต่างด้านวัย เพศ การศึกษาและยอมรับ  , เกิดความรักและศรัทธาต่อตนเอง งาน และคนที่ทำงานด้วย

 

4. การปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและทัศนคติแห่งการเป็นผู้ให้

กิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ คลิปแรงบันดาลใจ เรื่องเล่าการทำงานและประสบการณ์ด้านต่างๆในการทำงานร่วมกับผู้อื่น , ฝึกการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการทำงาน , การกระทำอย่างใดที่เรียกว่าเป็นผู้ให้

 

5. เข้าใจทีมงานของคุณ และความคาดหวัง

สามารถแยกแยะ ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาของคนในทีม และสนองตอบต่อความคาดหวัง จัดทำแผนรายบุคคลได้  

 

6. กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง ทีมงาน

ค้นหาเป้าหมายด้านต่างๆที่ต้องมีและส่งผลต่อการทำงานและชีวิต, อะไรสำคัญที่สุดในแต่ละด้านแต่ละคน, ตอบสนองอย่างไรให้มีความสุข, การกระตุ้น

 

7. การพัฒนาทักษะการโค้ช การวางแผน ติดตามและประเมิน

ผู้นำกับการเป็นโค้ช ทักษะที่สำคัญ คุณสมบัติ การค้นหาปัญหา และพัฒนาทีมงานแต่ละคน และการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยกรณีที่พบจริง

 

8. การสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจ ( Trust ) ของทีมงาน การสร้างสุขให้กับตนเองและคนที่ทำงานด้วย

การพัฒนาการสื่อสาร เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ เสน่ห์ การพูด ภาษากาย ปรับระบบความคิดและเชื่อ, อะไรที่สร้างหรือทำลาย

ความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ, ทักษะอะไรที่สำคัญตอนนี้สำหรับตนเองที่ต้องพัฒนาเพื่อผลลัพธ์

Copyright © 2020 Naret training All Rights Reserved

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

“สิ่งที่คุณทำในวันนี้
มันสำคัญมากต่อชีวิตคุณ”​

ผศ.ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์​...

โทรหาเรา คลิก!