ABOUT DR.NARET​

ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

 

ดร.นเรศ เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำ นักพูด ผู้นำสัมมนา

อาจารย์พิเศษและเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท นเรศ เทรนนิ่ง จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

 

ดร.นเรศ เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง บรรยายให้กับองค์กรชั้นนำ

ภาคเอกชนและภาครัฐ ประสบการณ์ด้านการบริหาร การขาย การตลาด กว่า 20 ปี เป็นผู้บริหารให้กับองค์กรของไทยและต่างประเทศชั้นนำ

"ประสบการณ์ และผลงาน"

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำ และศักยภาพมนุษย์

 • วิทยากร ที่ปรึกษาส่วนบุคคล

 • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและความสุข

 • นักเขียนคอลัมน์นิตยสาร

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท นเรศ เทรนนิ่ง จำกัด

ผมโชคดีมากที่องค์กรจำนวนมากต่างไว้ใจผมให้รับผิดชอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของพวกเขานั่นก็คือ คนในองค์กรของพวกเขานั่นเอง​

การศึกษา 

 

 • ปริญญาตรี

      บริหารธุรกิจ ( การตลาด )     

      มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

 • ปริญญาโท

       บริหารธุรกิจ ( M.B.A.)   

       มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

 • ปริญญาเอก

       บริหารธุรกิจ ( D.B.A.)     

       มหาวิทยาลัย รังสิต

 

 • อบรมหลักสูตร

 1. "Unleash the Power Within" โดย แอนโทบี ร๊อบบินส์ ประเทศสิงคโปร์

 2. "Millinaremind" โดย ที ฮาฟ เอเคอร์ ประเทศสิงคโปร์

 3. "Sales is Essential" โดย ไบรอัน เทรซี ประเทศเวียตนาม

 4. "How to be REAL Seccess" โดย จอห์น ซี แมกเวลล์

 5. "Leadership Coach & Leadership Resilience" โดย จอห์น ซี แมกเวลล์

 6. "THE SECRET TO SUCCESS" โดย ไบรอัน โคลล์เบิร์ต และ โอเวน ฟลิตแพริค

 7. "Train the trainer online" โดย แจ๊ค แคนฟิลป์

 8. "ประกาศนียบัตรชั้นสูง NLP, Neuro Linguistic Programming" (อาจารย์) จากสถาบันพัฒนาและค้นคว้าพลังจิตใต้สำนึก

 9. "นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 5 (นมธ.5)"

 

 

งานพัฒนาและฝึกอบรม


บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท บางจากปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้านครหลวง, กรมสรรพากร, การท่าเรือแห่งประทเศไทย, กรมบัญชีกลาง,บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด, บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ จำกัด, กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันปัญญาภิวัฒน์, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ จำกัด
พัฒนาหลักสูตรพิเศษเฉพาะผู้นำองค์กรไทย "Fast Track Leadership Programme"

 

 

 

รางวัลและเกียรติคุณได้รับพระราชทาน

 

ได้รับพระราชทานรางวัล "เทพทอง" สาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ปี 2558

รางวัล "ระฆังทอง" สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ปี 2557

 

ความตั้งใจและเป้าหมายในชีวิต

 

มีความตั้งใจและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยสร้างผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่คนในประเทศไทย สร้างผู้นำให้มีความรู้และเปลี่ยนความรู้เพื่อ

ให้เกิดปัญญา และผู้นำที่ได้สร้างขึ้นมานั้นก็สามารถที่จะไปสร้างผู้นำยิ่งขึ้นไป

อีกเช่นกัน

Vision​

เป็นสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมผู้นำ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ในปี 2566 และเป็นผู้นำการฝึกอบรมชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน​

Goal​

ช่วยให้องค์กรและคนในองค์กรบรรลุผลลัพธ์และมีความสุข นำความรู้ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและคนที่แวดล้อมเขา​

1. สร้างผู้นำให้กับองค์กรในประเทศไทยด้วยการฝึกอบรม ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมากกว่า 3,000 คนต่อปี
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาโดยนำประสบการณ์ไปปรับใช้ไดจริง
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยนำความรู้และการพัฒนาศักยภาพไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างยั่งยืน​

Mission​

ทำให้ทุกคนมีความสุข เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟัง กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างที่เป็นประโยชน์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดด้วยความปรารถนาที่แรงกล้า ด้วยทัศนคติที่ใช่และถูกต้องโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​

Values​

Copyright © 2019 Naret training All Rights Reserved

ติดตาม ดร.นเรศ

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

081 255 9966